Bibia Logistics logo

Bibia Logistics is een dynamisch en innovatieve fabrikant van allerlei spanbanden voor rolcontainers. Door geheel Europa is Bibia Logistics een vertrouwd begrip voor de professionele gebruikers.

Voor elke grootverbruiker zoals rolcontainerfabrikant, transporteur, wasserij of ziekenhuis levert Bibia Logistics haar kwaliteitsprodukten.

Door de combinatie van onze jarenlange expertise en uw specifieke wensen leveren wij goede en doeltreffende producten. Uw wens is onze uitdaging!

VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN VAN ORIENTEC TRADING B.V. TE MIJDRECHT

1.     Toepasselijkheid van deze voorwaarden

 1. Deze voorwaarden zijn, met uitsluiting van voorwaarden van derden, toepasselijk op alle leveringen van goederen en/of diensten van Orientec Trading aan de afnemer, alsmede op alle daarop betrekking hebbende overeenkomsten en alle daarmee verband houdende handelingen, zowel van voorbereidende als uitvoerende aard, zoals offertes, orderbevestigingen en leveranties. 
 2. In het hierna volgende wordt onder “afnemer” verstaan degene aan wie Orientec Trading een aanbieding doet tot het leveren van goederen en/of diensten alsmede degene met wie Orientec Trading een overeenkomst sluit tot het leveren van goederen en/of diensten. Onder “overeenkomst” wordt verstaan iedere overeenkomst waarop deze voorwaarden van toepassing zijn verklaard.
 3. Afwijkende voorwaarden gelden uitsluitend voor zover deze uitdrukkelijk schriftelijk door Orientec Trading zijn aanvaard en gelden alleen voor de desbetreffende overeenkomst(en).
 4. Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden om welke reden dan ook niet geldig is, blijven deze voorwaarden voor het overige van kracht. Partijen zullen vervolgens over de inhoud van een nieuwe bepaling onderhandelen, welke bepaling de inhoud van de oorspronkelijke bepaling zo dicht mogelijk benadert.

2.     Offertes

 1. Alle offertes van Orientec Trading zijn steeds vrijblijvend, zowel wat prijs, inhoud, uitvoering, als de levertijd en leverbaarheid betreft, tenzij schriftelijk anders vermeld. Indien een offerte een vrijblijvend aanbod bevat en deze wordt aanvaard door de afnemer, heeft Orientec Trading het recht het aanbod binnen 2 werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen.
 2. De inhoud van alle bij een offerte verstrekte prijslijsten, brochures en andere gegevens is zo nauwkeurig mogelijk opgegeven. De betreffende gegevens zijn voor Orientec Trading slechts bindend, indien dit uitdrukkelijk schriftelijk door Orientec Trading is bevestigd. Offertes zijn gebaseerd op de eventueel bij aanvraag door de afnemer verstrekte gegevens.

3.     Overeenkomst

 1. Voor werkzaamheden/leveringen waarvoor in verband met de aard en/of omvang geen opdrachtbevestiging wordt verzonden, geldt de factuur tevens als opdrachtbevestiging, welke wordt geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven.
 2. Orientec Trading is gerechtigd om – indien Orientec Trading dit noodzakelijk of wenselijk acht – voor de goede uitvoering van de aan haar verstrekte opdracht, bij uitvoering van de overeenkomst derden in te schakelen, waarvan de kosten aan de afnemer zullen worden doorberekend conform de door Orientec Trading verstrekte prijsopgave.

4.     Prijzen

 1. Alle prijzen zijn exclusief omzetbelasting (BTW) en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.
 2. Indien prijzen en/of tarieven van prijsbepalende factoren, zoals bijvoorbeeld lonen, materialen, valutaverschillen, tussen de datum van sluiting van de overeenkomst en de datum van aflevering een verhoging ondergaan, is Orientec Trading gerechtigd de prijs dienovereenkomstig aan te passen.
 3. Tenzij anders in de prijslijst of offerte is vermeld, zijn de door Orientec Trading opgegeven prijzen gebaseerd op levering af fabriek/magazijn van Orientec Trading en exclusief de kosten van de in-en uitlading en verzekering.
 4. Actieprijzen gelden zolang de voorraad strekt.

5.     Levering en afname

 1. Tenzij schriftelijk anders in de offerte of prijslijst vermeld, geschiedt levering af fabriek/magazijn van Orientec Trading of andere opslagplaats. Als tijdstip van levering geldt het moment waarop de bestelde goederen het terrein/magazijn van Orientec Trading verlaten.
 2. De afnemer is verplicht aan de levering mee te werken, alsmede het geleverde in ontvangst te nemen. Afname wordt geacht te zijn geweigerd, indien de bestelde goederen ter aflevering zijn aangeboden, doch aflevering door welke reden dan ook onmogelijk is gebleken. De dag waarop afname wordt geweigerd, geldt als de dag van levering.
 3. Bij weigering van afname van het geleverde door de afnemer, behoudt Orientec Trading zich het recht voor eventueel daaraan verbonden kosten (waaronder de kosten van opslag en vervoer) door te berekenen aan de afnemer.
 4. Vanaf het moment van levering, daaronder begrepen het in lid B en C van dit artikel genoemde tijdstip, is het geleverde voor rekening en risico van de afnemer.
 5. Opgegeven levertijden zullen nimmer zijn te beschouwen als een fatale termijn. Bij niet tijdige levering dient Orientec Trading schriftelijk in gebreke te worden gesteld, waarbij Orientec Trading nog een redelijke termijn tot aflevering moet worden geboden.
 6. Indien het vermoeden bestaat, dat aan betalingsverplichtingen niet kan worden voldaan, behoudt Orientec Trading zich het recht voor om bestellingen onder rembours te leveren.

6.     Transport / risico

 1. De wijze van transport, verzending verpakking en dergelijke wordt, indien geen nadere aanwijzingen door de afnemer aan Orientec Trading zijn verstrekt, door Orientec Trading B.V. bepaald, zonder dat Orientec Trading hiervoor enige aansprakelijkheid draagt.
 2. De verzending van goederen geschiedt steeds, ook indien franco levering is overeengekomen, voor rekening en risico van de afnemer, zelfs wanneer de vervoerder vordert dat op vrachtbrieven, vervoeradressen en dergelijke de clausule voor komt dat alle vervoersschade voor rekening en risico van de afzender komt.
 3. De afnemer is aansprakelijk voor alle schade (zoals transport-, water-, brandschade, diefstal) tijdens het vervoer van de goederen veroorzaakt. De afnemer dient zich tegen dit risico behoorlijk te verzekeren.

7.     Verpakking

 1. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, zullen de producten – indien noodzakelijk en ter uitsluitende beoordeling van Orientec Trading – voorzien worden van een verpakking, waarin de producten gebruikelijk worden verhandeld.
  Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen met de afnemer, neemt Orientec Trading de verpakking niet terug, behalve indien zij bestaat uit speciale transportwagentjes, kisten of zakken. Orientec Trading blijft eigenaar van dergelijke verpakkingsmiddelen en deze worden altijd door Orientec Trading teruggenomen. De afnemer dient deze verpakkingsmiddelen daartoe na aflevering weer ter beschikking van Orientec Trading te stellen. 
 2. Zowel de transport- als de consumentenverpakking zullen aan de bestaande en toekomstige wettelijke verpakkingsvoorschriften voldoen en als zodanig van merken worden voorzien. Ingeval de afnemer besluit de verpakking voor hergebruik te retourneren of voor hergebruik te laten verwerken, zijn de daaraan verbonden kosten voor de afnemer.

8.     
Betaling
 1. Betaling dient te geschieden binnen 21 dagen na factuurdatum, bij gebreke waarvan de afnemer van rechtswege in verzuim zal zijn zonder dat enige ingebrekestelling zal zijn vereist. 
 2. Vanaf het moment, waarop de afnemer in verzuim is, tot aan de dag van volledige betaling, is deze aan Orientec Trading een vertragingsrente verschuldigd van 1 % per maand, of gedeelte daarvan, onverminderd het recht van Orientec Trading op volledige schadevergoeding op basis van de wet.
 3. Verrekening door afnemer met vorderingen op Orientec Trading is niet toegestaan.
 4. Alle kosten van invordering van het door de afnemer verschuldigde, gerechtelijke zowel als buitengerechtelijke kosten, zijn voor rekening van de afnemer. De hoogte van de aan Orientec Trading verschuldigde incassokosten wordt berekend conform het incassotarief van de Nederlandse Orde van Advocaten.
 5. De afnemer is bij of na het aangaan van de overeenkomst op eerste verzoek daartoe van Orientec Trading telkens gehouden tot verschaffing van voldoende zekerheid in verband met zijn betalingsverplichtingen en andere uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen. In afwachting van deze zekerheidsverschaffing is Orientec Trading gerechtigd tot opschorting van haar verplichtingen.
 6. Betalingen van de afnemer aan Orientec Trading zullen steeds worden geacht te strekken tot voldoening der verschuldigde rente en/of kosten en vervolgens tot voldoening van de oudste openstaande facturen.

9.     Eigendomsvoorbehoud

 1. Onverminderd hetgeen overigens in deze overeenkomst is bepaald, verblijft de eigendom van door Orientec Trading aan de afnemer geleverde goederen bij Orientec Trading tot het moment van volledige betaling door de afnemer van al hetgeen hij aan Orientec Trading is verschuldigd uit hoofde van alle aan de levering(en) ten grondslag liggende, tussen Orientec Trading en de afnemer gesloten schriftelijke overeenkomst(en) met inbegrip van alle gezamenlijke (saldo-)verplichtingen en alle vorderingen van Orientec Trading wegens het tekortschieten door de afnemer (inclusief rente, kosten en boete) ten aanzien van zodanige overeenkomst(en).
 2. Het is de afnemer niet toegestaan de door Orientec Trading geleverde goederen in pand te geven of anderszins met een beperkt recht te bezwaren, zolang daarop een eigendomsvoorbehoud rust.
 3. Orientec Trading is zonder nadere ingebrekestelling gerechtigd om de geleverde goederen, op basis van het in dit artikel bepaalde, bij de afnemer of diens houders weg te (doen) halen indien de afnemer zijn verplichtingen niet nakomt. De afnemer is gehouden tot het verlenen van medewerking aan voornoemd weghalen van de goederen, op straffe van betaling aan Biba van een boete van € 5.000,= per dag dat hij hiermee in gebreke is/blijft, zulks indien Orientec Trading hierop uitdrukkelijk aanspraak maakt, onverminderd de overige rechten van Orientec Trading op basis van de wet.
 4. De afnemer is gehouden om ingeval andere partijen aanspraak maken op goederen waarvan onderdelen onder het eigendomsvoorbehoud ressorteren, melding te maken van het hier geregelde eigendomsvoorbehoud en niet eerder tot uitlevering over te gaan dan na schriftelijk toestemming van Orientec Trading.

10.     Garantie

 1. Orientec Trading garandeert dat de door haar geleverde producten de eigenschappen bezitten die voor een normaal gebruik daarvan nodig zijn, alsmede de eigenschappen die nodig zijn voor een bijzonder gebruik dat uitdrukkelijk bij overeenkomst is voorzien. Deze garantie geldt voor een periode van 12 maanden.
 2. Eventuele zichtbare tekorten of beschadigingen van het geleverde en/of de verpakking welke bij (af)levering aanwezig zijn, dient de afnemer op de afleveringsbon, de factuur en/of de vervoersdocumenten te (laten) vermelden, bij gebreke waarvan de afnemer geacht wordt hetgeen geleverd is te hebben afgenomen en te hebben goedgekeurd. 
 3. Indien een door Orientec Trading geleverd product niet aan deze garantie voldoet en dit niet redelijkerwijs binnen genoemde termijn konden worden geconstateerd, dient de afnemer Orientec Trading hiervan schriftelijk in kennis te stellen binnen 30 dagen nadat zij van dit gebrek kennis heeft genomen of had moeten nemen.
 4. Orientec Trading zal in dat geval naar eigen keuze zorg dragen voor herstel of vervanging van het gebrekkige product, tenzij het gebrek dit niet rechtvaardigt.
 5. Afnemer kan op deze garantie geen beroep doen, indien het gebrek is ontstaan als gevolg van onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik van het product.
 6. Retournering van het geleverde kan slechts geschieden na voorafgaande schriftelijke toestemming van Orientec Trading onder door Orientec Trading te bepalen voorwaarden.

11.  Opschorting en ontbinding

 1. Orientec Trading is bevoegd de nakoming van haar verplichtingen op te schorten of de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, indien:
  – afnemer de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt;
  – na het sluiten van de overeenkomst aan Orientec Trading ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat afnemer zijn verplichtingen niet zal nakomen. In geval er goede grond bestaat te vrezen dat de afnemer slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover deze de tekortkoming rechtvaardigt; afnemer bij het sluiten van de overeenkomst is verzocht zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is.
 2. Voorts is Orientec Trading gerechtigd de overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat de nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.
 3. Indien de overeenkomst (gedeeltelijk) wordt ontbonden zijn de vorderingen van Orientec Trading op de afnemer onmiddellijk opeisbaar. Indien de gebruiker de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.
 4. Orientec Trading behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.

12.  Industriële c.q. intellectuele eigendomsrechten

 1. Het is de afnemer niet toegestaan enige aanduiding omtrent merken, handelsnamen, octrooien of andere rechten uit het door Orientec Trading geleverde te verwijderen of te wijzigen, daaronder begrepen aanduidingen omtrent het vertrouwelijke karakter en geheimhouding van het geleverde. Afnemer is gehouden dit beding als derdenbeding aan zijn afnemer op te leggen.
 2. Orientec Trading aanvaardt geen aansprakelijkheid voor inbreuken op intellectuele of industriële eigendomsrechten van derden, die worden veroorzaakt door zonder toestemming van Orientec Trading in het geleverde aangebrachte wijzigingen.

13.   Overmacht

 1. Indien Orientec Trading door overmacht van blijvende of tijdelijke aard wordt verhinderd de overeenkomst (verder) uit te voeren, is Orientec Trading gerechtigd zonder enige verplichting tot schadevergoeding de overeenkomst door een daartoe strekkende schriftelijke mededeling zonder gerechtelijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, onverminderd het recht van Orientec Trading op betaling door de afnemer voor reeds door Orientec Trading verrichte prestaties, voordat sprake was van de overmachtsituatie, dan wel de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten. In geval van opschorting zal Orientec Trading alsnog gerechtigd zijn de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden.
 2. Onder overmacht zijn begrepen alle omstandigheden, waaronder Orientec Trading tijdelijk of blijvend niet in staat is aan haar verplichtingen te voldoen, zoals werkstaking, transportmoeilijkheden, brand, overheidsmaatregelen, waaronder in ieder geval in- en uitvoerverboden, contingenteringen en bedrijfsstoringen bij haar c.q. bij haar toeleveranciers, alsmede wanprestatie door haar toeleveranciers waardoor Orientec Trading haar verplichtingen jegens de afnemer niet (meer) kan nakomen.

14.   Aansprakelijkheid

 1. Met betrekking tot de door Orientec Trading geleverde producten is haar aansprakelijkheid jegens afnemer beperkt tot hetgeen in deze voorwaarden in art. 10 met betrekking tot de garantie is opgenomen. Indien Orientec Trading aansprakelijk is voor directe schade, dan is die aansprakelijkheid in ieder geval beperkt tot de waarde van de door haar geleverde goederen.
 2. Orientec Trading is in verband met door haar geleverde producten nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
 3. In alle gevallen is de aansprakelijkheid van Orientec Trading in ieder geval beperkt tot het bedrag dat in het voorkomende geval onder haar verzekering voor uitkering in aanmerking komt.
 4. Voor zover Orientec Trading niet als producent kan worden aangemerkt conform artikel 6:185 BW e.v. is de afnemer gebonden zich rechtstreeks tot de producent te wenden met betrekking tot (persoons)schade geleden als gevolg van een gebreke aan door Orientec Trading geleverde goederen. Orientec Trading is voor die schade niet aansprakelijk, tenzij het producten betreft die Orientec Trading van buiten de EG in de EG heeft ingevoerd of niet kan worden vastgesteld wie de producent is en Orientec Trading niet binnen een termijn van 30 dagen na het indienen van de claim door de afnemer deze afnemer heeft geïnformeerd omtrent de identiteit van de producent.
 5. De voorgaande beperkingen gelden niet indien de schade het gevolg is van opzet/bewuste roekeloosheid van Orientec Trading of haar leidinggevenden.

15.   Toepasselijk recht

 1. Op alle overeenkomsten bedoeld in artikel 1.B. is Nederlands recht van toepassing, met uitsluiting van het Weens Koopverdrag en eventueel toekomstige internationale regelingen inzake koop van roerende lichamelijke zaken waarvan de werking door partijen kan worden uitgesloten.
 2. Alle geschillen voortvloeiende uit, of samenhangende met de overeenkomst, zullen uitsluitend ter beslechting worden voorgelegd aan de competente Rechter in het arrondissement Utrecht, tenzij Orientec Trading – als eisende partij – aan een Rechter in een ander arrondissement de voorkeur geeft.

November 2006

De spanbanden van Bibia Logisitcs zijn bestemd voor het gebruik aan de zijwanden van rolcontainers, niet voor ladingzekering.

In de praktijk worden onze spanbanden ook wel op onjuiste manieren gebruikt, bijv. het zekeren van lading op dakdragers. De gebruiker is verantwoordelijk voor het gebruik, maar ook u als werkgever kan verantwoordelijk gesteld worden!